Logo-Tmima Filodasikos Frederic Thira-65 europelike Natura 2000

Alcedo atthis,
Αλκυόνη

Coracias garrulus,
Χαλκοκουρούνα,
Κράγκα, Βένετη, Βενετία

Sylvia melanothorax,
Κυπριακός Τσιροβάκος,
Τρυπομάζης, Τρυποράσιης

Lanius nubicus,
Παρδαλοκεφαλάς,
Δακκανούρα

Oenanthe cypiaca,
Κυπριακός Πετρόκλης,
Σκαλιφούρτα

Merops apiaster,
Μελισσοφάγος

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Συντονιστής Έργου

 

Tmima Daswn LogoΤμήμα Δασών

Tο Τμήμα Δασών υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο ρόλος του είναι διπλός. Το Τμήμα είναι η αρμόδια αρχή αφενός για τη διαχείριση της εθνικής δασικής γης και αφετέρου για την εφαρμογή της εθνικής δασικής νομοθεσίας και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών ασχολείται με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, τη διαχείριση και τη διατήρησης της φύσης, τις αναδασώσεις και τη διαχείριση των εθνικών δασών που αποτελούν μέρος του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Δασών έχει μακράν εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρώπη καθώς έχει συμμετοχές σε έργα LIFE και μη όπως τα EEA Grant Projects. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε τουλάχιστον οχτώ έργα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με τη διατήρηση της φύσης.

 


 

Λοιποί Φορείς

 

Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου

FilodasikosΟ Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου (Φ.Σ.Κ) ιδρύθηκε το 1930, και είναι ένας από τους μεγαλύτερους Μη-Κυβερνητικούς -  Μη-Κερδοσκοπικούς οργανισμούς της Κύπρου. Κύριος του στόχος αποτελεί η συνεισφορά του στη διατήρηση των δασικών πόρων και της φύσης του νησιού γενικότερα. Ο Φ.Σ.Κ εδρεύει στην Λευκωσία κοντά στις εγκαταστάσεις των κεντρικών γραφείων του Ταμ. Δασών, με το οποίο έχει μια μακρά και συνεχή συνεργασία. Διαχειρίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη εκλέγονται ανά πενταετία. Έχει μόνιμο προσωπικό έναν Γραμματέα (επαγγελματία δασολόγο-περιβαλλοντολόγο, και οκτώ Κύπριους ειδικούς – μέλη του – οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύνδεσμο όταν αυτός εμπλέκεται σε έργα ή δραστηριότητες διατήρησης φύσης. Συγκεκριμένα τα μέλη αυτά αποτελούνται από 2 επαγγελματίες δασολόγους – περιβαλλοντολόγους, 2 βοτανολόγους (δασολόγους – περιβαλλοντολόγους), 1 ειδικό στην πτηνοπανίδα, 1 ειδικό στις νυχτερίδες, 1 ερπετολόγο και 1 εντομολόγο.

Ο Φ.Σ.Κ είναι δραστήριος πάνω σε δασικά και άλλα σχετικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου της προστασίας της βιοποικιλότητας και της φύσης

Κατά την παρούσα φάση ο Φ.Σ.Κ εμπλέκεται σε ένα εν εξελίξει επιδοτούμενο από την Ε.Ε έργο με τίτλο “EnsuringthesurvivalofendangeredplantsintheMediterranean-MAVAproject» και πιο συγκεκριμένα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή σπόρων υψηλούς ποιότητας και δεδομένων που σχετίζονται με την χλωρίδα.

Ο Φ.Σ.Κ χρηματοδότησε και/ή συντόνισε την έκδοση οκτώ βιβλίων για την φύση της Κύπρου τα κύρια των οποίων είναι: Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (2007), Δέντρα και Θάμνοι της Κύπρου (2002), Τα Ανώτερα Φυτά της Κύπρου (1973, Οδηγός του Όρους Τρόοδος (1973) κ.α

 

Πανεπιστήμιο Frederick

FUNCU 310x104Tο Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα εφτά αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ένα δυναμικό και ενεργό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που απολαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πανεπιστήμιο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή έρευνα, καθιστώντας το ένα από τους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας. Το ακαδημαϊκό δυναμικό του Πανεπιστημίου Frederick χαρακτηρίζεται από άτομα με υψηλά προσόντα και πλούσιο αρχείο δημοσιεύσεων.

Κάτω από την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Frederick, συστάθηκε το 2005, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) που ειδικεύεται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου. Η Μονάδα αποτελεί τη μοναδική δομή στο Κυπριακό ακαδημαϊκό σύστημα που επικεντρώνεται στη διατήρηση της Κυπριακής φύσης.

Η ΜΔΦ διευρύνει τις δυνατότητές της αξιοποιώντας την εμπειρία πολλών συνεργαζόμενων φορέων και εργοδοτώντας πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς φοιτητές με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιολογίας, διατήρησης και διαχείρισης φυσικών πόρων. Τα μέλη της Μονάδας έχουν εμπλακεί ενεργά σε διάφορα έργα διατήρησης της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένων και έργων LIFE, για την καταγραφή, περιγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση τύπων οικοτόπου και περιοχών εξάπλωσης ειδών χλωρίδας και πανίδας, σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπλέον, είχαν σημαντική συμβολή σε διάφορα έργα για τη διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

thiraΗ Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (Ταμείο Θήρας) του Υπουργείου Εσωτερικών είναι υπεύθυνη για την προστασία όλων των άγριων πουλιών (θηρεύσιμων και μη) και των ενδιαιτημάτων τους (Ζώνες Ειδικής Προστασίας – Ζ.Ε.Π). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του Νόμου 152(Ι)/2003 ο οποίος μεταφέρει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά 2009/147/EΕ, και ρυθμίζει όλη τη δραστηριότητα θήρας στην Κύπρο (πτηνών και θηλαστικών). Επίσης η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του Κυπριακού Μουφλόν - Αγρινού (Ovisorientalisophion), το οποίο προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/EΟΚ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες δραστηριότητες διατήρησης της Υπηρεσίας:

  • Η προστασία και η διατήρηση των άγριων πουλιών στις περιοχές της Δημοκρατίας και στις περιοχές του δικτύου Natura 2000
  • Βελτίωση των οικοτόπων (δημιουργία αγροτεμαχίων με χειμερινά δημητριακά, βελτιώσεις στην παροχή νερού σε άνυδρες περιοχές, εγκαθίδρυση φωλιών για νυκτόβια αρπακτικά πουλιά κ.α)
  • Διακήρυξη των Περιοχών Διατήρησης της Άγριας Ζωής (Π.Δ.Α.Ζ) όπου το κυνήγι απαγορεύεται (ευαίσθητες περιοχές όπως υγρότοποι, σημαντικοί βράχοι που είναι θέσεις αναπαραγωγής, οικότοποι του Αγρινού, κοιλάδες ποταμών κ.α). Περίπου το 30% των περιοχών που εμπίπτουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις οποίες ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος έχουνι ανακριθεί ως Π.Δ.Α.Ζ
  • Η επιβολή του νόμου που αφορά την παραβίαση νόμων για την άγρια ζωή (εκστρατεία κατά: της παράνομης παγίδευσης πουλιών, της λαθροθηρίας, της θήρευσης προστατευόμενων ειδών, της θήρας μέσα σε Π.Δ.Α.Ζ κ.α)
  • Παρουσιάσεις και διαλέξεις σε σχολεία με θέματα: η άγρια ζωή της Κύπρου,  βιοποικιλότητα, παράνομη παγίδευση πουλιών, διατήρηση του Αγρινού κ.α
  • Διεξαγωγή υποχρεωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους κυνηγούς (από το 2004) και καταδικασθέντες παραβάτες του νόμου.

 

Αναζήτηση

Άλμπουμ Φωτογραφιών

M-Page02